FANDOM


人稱郭大俠,長天才子,中文了得。其老婆為同學任教的張Un,曾被學生問過為何會娶張Un為妻,他則表示:『佢係汁返黎架』。曾叫同學以一人物稱其之,同學爆出郭靖一言,大俠冷言:「你即係話我老婆係黃蓉姐」